آشنایی با قوانین پوشش های ضد حریق

1-2-3- کلیات

از این پس تمام ساختمان ها و سازه های در دست ساخت یا تغییر یا در حال افزایش ارتفاع یا مساحت ، باید در یکی از پنج نوع ساختار تعریف شده در بخش های 2-2-3 تا 3-2-5 دسته بندی شود. حداقل درجه بندی مقاومت در برابر حریق اجزای ساختمان باید مطابق با مقادیر تعیین شده در جدول 3-1 و حداقل درجه بندی مقاومت در برابر حریق برای دیوارهای خارجی باید مطابق با مقادیر جدول 3-2 باشد. تفاوت اصلی انواع ساختارها با یکدیگر در قابلیت سوختن مصالح تشکیل دهنده و حداقل درجه مقاومت اجزای آنها در برابر حریق است. تمام اجزای ساختمانی ساختارهای نوع 1 و 2 از نوع ضد حریق هستند و از این نظر از سایرانواع ساختارها دارای ایمنی بیشتری هستند. برخی از انواع ساختارها در جدول 3-1 دو زیرگروه (الف) و (ب) نیز دارند، که گروه (الف) دارای درجه مقاومت بیشتری از (ب) در برابر حریق است. حداقل نوع ساختار قابل قبول برای یک ساختمان بستگی به نوع تصرف و ابعاد آن دارد و با توجه به اطلاعات  داده شده در فصل های 2 تا 4 تعیین می شود. بدیهی است که برای ساختمان های با اهمیت بیشتر و ابعاد بزرگتر، برای اجزای ساختمان به مقاوم بیشتر( به عبارت دیگر به انواع ساختارهای مقاوم تر در برابر حریق ) نیاز است.

توجه: نیازی به تطابق جزئیات ساختمان یا بخشی از آن با حداقل الزامات ساختار با نوع بالاتر از آن نیست، حتی اگر در واقعیت برخی از ویژگی های آن با ساختار نوع بالاتر تطبیق داشته باشد.

2-2-3- ساختارهای نوع 1 و 2 (ضد حریق ، مقاوم در برابر حریق )

ساختارهای نوع 1 و 2 آن دسته از ساختارهایی هستند که اجزای ساختمانی فهرست شده در جدول 3-1 در آنها از مصالح نوع ضد حریق باشند ( تعیین قابلیت حریق مصالح ساختمانی باید بر اساس استاندارد شماره 2-7271 ایران صورت گیرد). اجزای ساختمانی ساختار نوع 1 نسبت به ساختار نوع 2 دارای درجه مقاومت بالاتری در برابر حریق است و به این علت محدودیت های ابعادی آن ( که در فصل 4 ارائه شده است ) کمتر است.

3-2-3- ساختار نوع 3 ( ساختار با دیوار خارجی ضد حریق)

ساختار نوع 3 ساختاری است که در آن دیوار های خارجی از مصالح ضد حریق باشد. سایر اجزای ساختمانی این نوع ساختار می تواند از هر نوع مصالح ساختمانی مطابق با استانداردها و مقررات ملی موجود در کشور ساخته شود.

4-2-3- ساختار نوع 4 ( ساختار چوبی )

ساختار نوع 4 ساختاری است که در آن دیوارهای خارجی از جنس مصالح ضد حریق بوده و سایر اجزای ساختمان از جنس چوب یک تکه با چند لای ورقه ای و بدون فضاهای پنهان ساختاری باشد. طرح سازه و اجرای کلیه اجزای چوبی ساختمان باید مطابق آیین نامه های رسمی معتبر در کشور و در غیاب آنها مطابق با آیین نامه های معتبر خارجی مربوط به ساختمان های چوبی صورت گیرد.

5-2-3- ساختار نوع 5 ( محافظت نشده )

ساختار نوع 5 ساختاری است که در آن اجزای سازه ای، دیوارهای خارجی و دیوار های داخلی از جنس هرنوع مصالح مطابق با استانداردها و مقررات ملی موجود در کشور باشد و درجه مقاومت در برابر حریق برای آنها مشخص یا احراز نشده باشد.

جدول 3-1: الزامات درجه بندی مقاومت در برابر حریق برای اجزای ساختمان (ساعت)

جزء ساختمان نوع1 نوع2 نوع3 نوع 4 نوع 5
الف ب الفب ب الفب ب الوار1 الفب ب
قالب سازه ایب شامل ستونها، تیرهای اصلی و خرپاها 3(ب) 2(ب) 1 1 الوار 1
دیوارهای برابر خارجیث
دیوارهای باربر داخلی
3
3(ب)
2
2(ب)
1
1

1 2
2
1یا الوار
2
1
1
دیوارها و داکننده های غیر باربر خارجی به جدول 3-2 مراجعه کنید
دیوارها وجداکننده های غیر باربر داخلی(ت) 1
ساختار سقف سازه ای شامل تیرها و تیرچه های تکیه گاهی 2 2 1 1 1 الوار 1
ساختار بام شامل تیرها و تیرچه های تکیه گاهی 5/1 1 1 1 الوار 1

الف- قاب سازه ای شامل ستون، تیرهای اصلی، خرپاها و تیرهای کناری که ارتباط مستقیم به ستون ها و اعضای مهاربندی دارد و برای تحمل بارهای ثقلی طراحی شدهاند، در نظر گرفته می شود. اعضای پانل های کف یا سقف که هیچگونه اتصال مستقیم به ستون ها ندارند باید به عنوان اعضای ثانویه و نه بخشی از قاب سازه ای در نظر گرفته شوند.

ب- تکیه گاه های بام: درجه بندی مقاومت در برابر قاب سازه ای و دیوارهای باربر حریق را در جایی که تنها یک بام را تحمل می کند می توان به اندازه یک ساعت کاهش داد.

پ- به جز برای دیوار های خارجی می توان یک شبکه بارنده خودکار استاندارد را جانشین ساختار با درجه بندی یک ساعت مقاومت در برابر حریق نمود. مشروط بر آنکه وجود این شبکه در قسمت های دیگر آیین نامه الزامی نشده باشد یا برای افزایش مساحت مجاز ، مطابق بخش 4-6-3، یا افزایش ارتفاع مجاز، مطابق بخش 4-4-2، مورد استفاده قرار نگرفته باشد.

ب- درجه مقاومت در برابر حریق نباید کمتر از زمان لازم در بخش های دیگر این آیین نامه باشد.

ت- درجه مقاومت در برابر حریق نباید کمتر از زمان تعیین شده بر اساس فاصله بین ساختمانها باشد( به جدول 3-2 مراجعه شود)

جدول 3-3-2: الزامات درجه بندی مقاومت دیوارهای خارجی در برابر حریق ( بر حسب ساعت ) بر اساس فاصله مجزاسازی حریق#

فاصله مجزاسازی حریق(متر) نوع ساختار گروه (خ)* گروه های (ص-1)،(ک)و (ن-1) گروه های (ت)،(ح)،(آ)،(ص-2)،(د)،(م)،(ن-2)و(ف)
کمتر از5/1 همه 3 2 1
برابر و یا بیشتر از 5/1و کمتر از0/9متر 1-الف 3 2 1
بقیه 2 1 1
برابر و یا بیشتر از ./3 و کمتر از0/9متر 1-الف و
1-ب
2 1 1
2-ب و
5-ب
1 0 0
بقیه 1 1 1
0/9 متر و بیش از آن همه 0 0 0

#دیوارهای خارجی باربر باید یا الزامات مقاومت در برابر حریق 3-3-1 نیز مطابقت داشته باشند.

*برای ضوابط طراحی و الزامات ایمنی ساختمان های گروه (خ) به نشریه 444 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و آیین نامه های تخصصی مراجعه شود.

3-3 مصالح قابل حریق در ساختارهای نوع 1 و 2

1-3-3 مواد و مصالح مجاز

در ساختمان های با ساختارهای نوع 1 و یا 2، استقاده از مواد و مصالح قابل حریق در صورت تطابق با یکی از بندهای زیر، با رعایت سایر الزامات مربوط در این آئین نامه، مجاز است:

1-چوب عمل آوری شده با مواد کندسوز کننده برای کاربردهای زیر:

1-1-جداکننده های غیر باربر، در جایی که درجه الزامی مقاومت در برابر حریق برابر با 2 ساعت یا کمتر است.

2-1- دیوارهای خارجی غیر باربر، در صورتی که به درجه الزامی مقاومت در برابر حریق نیاز باشد

3-1- برای استفاده به عنوان تیرچوبی یا خرپای چوبی در ساختار بام ساختمان های با ساختار نوع 2 ( با هرتعداد طبقه ) یا ساختار نوع 1 با حداکثر 2 طبقه

2- عایق های حرارتی پلیمری با رعایت الزامات مندرج در بخش 7-4

3- مصالح نازک کاری با رعایت الزامات فصل 7

4- درها و پنجره ها و قاب آنها

5- کابینت ها و کمدهای ثابت

6- سنگدانه ها و مخلوط ها طبق بند 8-3-2-2

7- مواد، مصالح و پوشش های محافظت کننده در برابر حریق و مواد حریق بند، با ارائه مدرک و مستندات مبتنی ب نتایج آزمون های مقاومت در برابر حریق، طبق الزامات فصل8

8- درزبندهای حریق با رعایت الزامات فصل 8

9- ماستیک ها و درزبندها

10- پوشش های بام، با رعایت سایر ضوابط مربوط مندرج در این آیین نامه و مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان

11- لوله ها و کابل ها، با رعایت کامل الزامات مباحث مربوط در مقررات ملی ساختمان ( مبحث پنجم و مباحث تاسیساتی )

برای کسب اطلاعات فنی و راهنمایی های کلی در خصوص پوشش ضد حریق با بهترین شرکت پوشش ضد حریق

آبراک پوشش برتر  تماس بگیرید

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *